MICS Software va ofera urmatoarele aplicatii :

EPSAL

Aplicaţia EPSAL - Evidenţa si calcul salarii.

Funcţionalităţi:

 • permanent adaptat legislaţiei româneşti în vigoare;
 • generarea automată a fişierelor şi a rapoartelor specifice privind declaraţia unică 112;
 • calcul automat al indemnizaţiilor de concedii medicale, indiferent de tipul acestora (boală obişnuită, urgenţă, maternitate etc.) cu verificarea automată a stagiului de cotizare
 • generare automată a declaraţiei către bugetul consolidat şi generare fişier text specific;
 • evidenţa detaliată a personalului unităţii;
 • evidenţa diverselor sporuri, cu o mare varietate de algoritmi de calcul;
 • evidenţa automată a reţinerilor pe beneficiari de reţineri şi pe salariaţi până la soldarea lor;
 • evidenţa persoanelor aflate în întreţinerea salariaţilor pentru calcul deduceri şi evidenţă coasiguraţi pentru sănătate;
 • calcul automat al deducerilor angajaţilor;
 • calcul automat al drepturilor băneşti ale salariaţilor;
 • generare automata a borderoului de plăţi prin card şi cont, inclusiv a fişierelor către bănci;
 • calcul automat al sporurilor cuvenite (inclusiv sporul de vechime), indiferent de modul de calcul al acestora;
 • calcul automat al impozitului, contribuţiei de asigurări sociale, a ajutorului de şomaj şi al asigurării de sănătate plătite de angajat;
 • calcul automat a viramentelor către stat (CAS, fond sănătate, fond FAMBP, şomaj, comision cărţi de muncă) plătite de unitate;
 • calcul automat al manoperei, în caz de acord colectiv;
 • generarea unei diversităţi de situaţii finale referitoare la drepturile şi obligaţiile băneşti ale personalului societăţii:
  • state de plată avans şi lichidare;
  • fluturaşi;
  • fondul de salarii;
  • stat de funcţii;
  • centralizatoare control salarii;
  • fişe de salarii;
  • alte liste şi centralizatoare;

Descarca PDF

EVIPART

Aplicatia EVIPART - Evidenta partneri.

Funcţionalităţi:

 • evidenţa furnizorilor de servicii şi valori materiale (pe facturi componente), versiune mono şi reţea;
 • evidenţa documentelor acestora pe două luni consecutive (curentă şi în avans);
 • in lipsa aplicaţiei FACTURI, evidenţa valorică (solduri, facturi şi încasări) a clienţilor;
 • preluare documente de plăţi şi încasări aferente furnizorilor / clienţilor şi a altor operaţiuni efectuate prin casă / bancă;
 • preluare obligaţii către furnizori de pe documentele primare sau din lucrările GESMAT sau GECOM (din recepţiile efectuate);
 • generare note contabile pentru operaţiunile precizate şi transferul acestora în lucrarea QCONT/mx-CONT;
 • listare rapoarte specifice partenerilor (furnizori / clienţi);
 • fişa partenerului;
 • Situaţia detaliată sau centralizată a soldurilor pe parteneri cu dinamica operaţiunilor efectuate cu aceştia (facturi, încasări / plăţi, compensări, etc.);

Descarca PDF

FACTURI

Aplicaţia FACTURI - Întocmirea, evidenţa şi urmărirea facturilor.

Funcţionalităţi:

 • aplicaţia este puternic parametrizată, oferind utilizatorului posibilităţi multiple de adaptare la specificul agentului economic (existenţa şi dimensiunea unor câmpuri din bazele de date, prezenţa / absenţa unor funcţii utilizator);
 • configurare aplicaţie în concordanţă cu structura societăţii comerciale şi a precizărilor utilizatorului;
 • emitere de facturi şi documente conexe (borderou CEC, chitanţe, anexe detaliate, etc), eventual pe formulare pretipărite (al căror conţinut poate fi definit de utilizator) în lei sau în valută (în engleză, franceză sau română), cu actualizarea on-line a stocurilor aplicaţiei GESMAT sau GECOM;
 • posibilitate listare la casa de marcat;
 • evidenţa clienţilor (solduri, facturi emise, încasări) în lei sau în valută (cu evidenţierea eventualelor eventualelor accize, adaos-uri, discount-uri şi TVA) prin listarea rapoartelor specifice:
  • Jurnal de vânzări;
  • Facturi emise;
  • Situaţia încasărilor;
  • Facturi neîncasate;
  • Balanţa facturilor;
  • Centralizator debite;
  • Fişa clientului;
  • Extras de cont;
  • Livrări facturate;
  • Majorări calculate la încasări;
  • Majorări la facturi neîncasate;
  • Note contabile;

Descarca PDF

GECOM

Aplicatia GECOM - Gestiunea şi evidenţa contabilă a mărfurilor.

Funcţionalităţi:

  • evidenţa stocurilor de mărfuri şi ambalaje pe gestiuni (eventual subunităţi şi gestiuni), coduri de articole şi, eventual, preţuri pe baza informaţiilor din documentele de intrare / ieşire ale acestora;
  • structurare baze de date (existenţă şi dimensiuni câmpuri) conform cu specificul întreprinderii (subunităţi, gestiuni, articole, parteneri, conturi, etc);
  • preluare mişcări de pe documente primare sau de la aplicaţia FACTURI pentru două luni calendaristice consecutive (curentă şi în avans);
  • posibilitate listare la casa de marcat;
  • evidenţă accize, TVA, adaos comercial, taxe de import, etc. cu listarea / vizualizarea rapoartelor aferente;
  • generare note contabile şi transferare periodică a acestora spre aplicaţia QCONT;
  • reevaluare integrală sau parţială a stocurilor cu contabilizarea diferenţelor valorice;
  • salvări / restaurări bază de date, iniţializare lunară, cu operaţii specifice;
  • listare / vizualizare diferite situaţii legate de mişcarea sau existenţa mărfurilor, în format cantitativ / valoric sau numai valoric:
   • listare rulaje pe diferite criterii de selecţie (ca la toate rapoartele de mai jos);
   • intrări / ieşiri pe furnizori / destinatari cu recapitulaţii aferente;
   • intrări / ieşiri pe conturi cu centralizatoare aferente;
   • fişe de magazie lunare / anuale;
   • situaţia / balanţa stocurilor cu diferite nivele de centralizare;
   • situaţia stocurilor fără mişcare sau cu mişcare lentă;
   • inventare şi rapoarte de gestiune pe conturi / gestiuni;
   • jurnale de cumpărări / vânzări;
   • oferte de preţ;
   • situaţii specifice definite de utilizator în format tabelar;

Descarca PDF

GESMAT

Aplicatia GESMAT - Gestiunea şi evidenţa valorilor materiale.

Funcţionalităţi:

 • evidenţa stocurilor de materii prime, materiale, piese de schimb, obiecte de inventar, combustibili, echipamente şi materiale de protecţie, produse finite, ambalaje, etc. pe gestiuni (eventual subunităţi şi gestiuni), coduri de articole şi, eventual, preţuri pe baza informaţiilor din documentele de intrare / ieşire ale acestora;
 • structurare baze de date (existenţă şi dimensiuni câmpuri) conform cu specificul întreprinderii (subunităţi, gestiuni, articole, parteneri, conturi, centre de cost, etc);
 • preluare mişcări de pe documente primare sau de la aplicaţia FACTURI pentru două luni calendaristice consecutive (curentă şi în avans);
 • evidenţă TVA cu listarea / vizualizarea rapoartelor aferente;
 • generare note contabile şi transferare periodică a acestora spre lucrarea QCONT;
 • reevaluare integrală sau parţială a stocurilor cu contabilizarea diferenţelor valorice;
 • extragere / cumulare mişcări preluate pe mai multe calculatoare singulare (nelegate în reţea);
 • listare / vizualizare diferite situaţii legate de mişcarea sau existenţa mărfurilor, în format cantitativ / valoric sau numai valoric:
  • listare rulaje pe diferite criterii de selecţie (ca la toate rapoartele de mai jos);
  • intrări / ieşiri pe furnizori / destinatari cu recapitulaţii aferente;
  • intrări / ieşiri pe conturi cu centralizatoare aferente;
  • fişe de magazie lunare / anuale;
  • situaţia / balanţa stocurilor cu diferite nivele de centralizare;
  • situaţia stocurilor fără mişcare sau cu mişcare lentă;
  • inventare şi rapoarte de gestiune pe conturi / gestiuni;
  • jurnale de cumpărări / vânzări;
  • oferte de preţ;
  • situaţii specifice definite de utilizator în format tabelar;

  Descarca PDF

IMOB

Aplicatia IMOB asigura evidenta mijloacelor fixe.

Funcţionalităţi:

 • evidenţa imobilizărilor (corporale şi necorporale) pe subunităţi (dacă există), gestiuni, locuri de folosinţă şi pe grupe indiferent de starea acestora (neamortizate, casate neamortizate, amortizate, nesupuse amortizării, conservate şi cele necuprinse în patrimoniu);
 • calculul amortizării imobilizărilor conform legii 15 / 1994 şi a tuturor modificărilor ulterioare, inclusiv Codul Fiscal;
 • fişa mijlocului fix;
 • rezolvă automat trecerea imobilizărilor din capitolul neamortizate în amortizate;
 • rezolvă automat problema modernizărilor şi dezmembrării mijloacelor fixe şi recalculează amortizarea aferentă;
 • evidenţa mişcărilor (pe furnizor, beneficiar, conturi, locuri de folosinţă);
 • generează automat note contabile;
 • fundamentarea şi elaborarea programului de amortizare luând în considerare intrările şi ieşirile planificate;
 • repartizarea fondului de amortizare pe conturi, pe secţii, pe locuri de folosinţă;
 • implementează elemente de centre de cost conform cerinţelor;

Descarca PDF

MX-AJUTOARE-CALDURA

Aplicaţia MX-AJUTOARE-CALDURA rezolva problemele conform prevederilor Legii 226/2021 privind protecția socială a consumatorului vulnerabil de energie, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice / gaz / lemne, cărbuni, combustibili petrolieri / energie electrică.

Funcţionalităţi:

 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea dosarelor pentru listarea cererilor de ajutoare de căldură, cu toate informaţiile necesare (membri, adresa, asociaţie, venituri, acte la dosar);
 • listarea referatelor şi a deciziilor date de primar privind acordarea ajutoarelor, modificarea cuantumului de ajutor, încetarea dosarelor, neacordarea lor, etc;
 • recuperarea cererilor şterse anterior, respingerea cererilor care nu corespund criteriilor de acordare, Modul pentru preluarea deciziei primarului;
 • recalcul automat al procentelor si valorilor de ajutor;
 • grila ajutoare 2021: ajutorul de încălzire va fi plătit diferențiat în funcție de venitul mediu lunar de familie sau a persoanei singure;
 • import automat informații abonați EON gaz și electrica, prin servicii WEB;
 • IMPORT DIN BAZE DE DATE EON, folosind serviciile web (https://ajutoare.eon.ro/api), EXPORT fișier XLSX pentru import lunar pe site EON;
 • situatie centralizatoare şi raport statistic (varianta 2021);
 • modul pentru supliment de energie - funcționează interconectat cu cel de ajutoare la încălzire (în sezonul rece) și independent în afara sezonului rece.
 • export date şi rapoarte în diferite formate (pdf, xls, csv, txt);
 • jurnalizarea tuturor operaţiilor pe dosare;
 • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziei, depoziţiei şi anexelor;
 • modul de raportare situaţii centralizatoare/statistice privind acordarea ajutoarelor, cu selecţii multiple(varianta 2021);
 • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie din ţară;
 • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea;

Descarca PDF

mx-AJUTSOC

Aplicatia mx-AJUTSOC rezolva problemele conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

Funcţionalităţi:

 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea datelor care sunt necesare pentru a completa dosarele: persoanele, veniturile persoanelor, informaţiile privind starea persoanelor, numărul de porţii la cantina de ajutor social, alte informaţii pentru persoane sau dosare. Calculul sumelor cuvenite se face automat.
 • se asigura si managementul dispoziţiilor aferente dosarelor: emitere, listare, listarea comunicărilor.;
 • istoric dosare, de la anchetare până la închidere;
 • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziei, depoziţiei şi referatului;
 • listare borderou plăţi, precum şi listare stat de plată şi centralizator, generarea fişierelor PDF , DBF corespunzătoare PrestAJ;
 • generarea anexelor şi fişierelor DBF privind Contribuţiile de asigurare de sănătate, coasiguraţii şi centralizatorul;
 • modul de raportare situaţii centralizatoare privind acordarea ajutoarelor sociale, cu selecţii multiple;
 • salvări / restaurări bază de date, iniţializare lunară, cu operaţii specifice;
 • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie/DAS din ţară;
 • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea

Descarca PDF

mx-ALOCATII COPII

Aplicatia mx-ALOCATII-COPII rezolva problemele conform Normelor Metodologice din 28 mai 2008 de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalităţilor de stabilire si plata a alocaţiei de stat pentru copii.

Funcţionalităţi:

 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea cererilor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • listarea referatelor, dispoziţiilor privind acordarea alocaţiei;
 • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziilor, referatelor;
 • listare borderou plăţi, precum şi listare stat de plată şi centralizator, generarea fişierelor PDF , DBF corespunzătoare PrestAJ;
 • generarea anexelor şi fişierelor DBF privind contribuţiile de asigurare de sănătate, coasiguraţii şi centralizatorul;
 • modul de raportare situaţii centralizatoare privind acordarea ajutoarelor sociale, cu selecţii multiple;
 • salvări / restaurări bază de date, iniţializare lunară, cu operaţii specifice;
 • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie/DAS din ţară;
 • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea

Descarca PDF

mx-ALOCS

Aplicatia mx-ALOCS rezolva problemele conform Legii nr. 277 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Funcţionalităţi:

 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea dosarelor pentru acordarea alocaţiilor complementare şi de susţinere, cu toate informaţiile necesare (membrii, venituri, acte la dosar)
 • listarea referatelor şi a deciziilor date de primar privind acordarea alocaţiilor complementare/susţinere;
 • emiterea/listarea deciziilor de suspendare, modificare, repunere în plată, încetare a dosarelor de alocaţii complementare/susţinere;
 • istoric dosare, de la anchetare până la închidere;
 • listare borderou plăţi, precum şi listare stat de plată şi centralizator, generarea fişierelor PDF , DBF corespunzătoare PrestAJ;
 • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziei, depoziţiei şi referatului;
 • modul de raportare situaţii centralizatoare privind acordarea alocaţiilor complementare/susţinere, cu selecţii multiple;
 • salvări / restaurări bază de date, iniţializare lunară, cu operaţii specifice;
 • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie/DAS din ţară;
 • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea

Descarca PDF

mx-ALOP

Aplicatia mx-ALOP oferă utilizatorului posibilitatea editării, listării tuturor documentelor ce ţin de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiilor publice oferind în acelaşi timp o evidenţă clară prin intermediul rapoartelor specifice.

Aplicaţia este conformă cu Ordinul MFP nr. 1792/2002 cu adăugirile şi completările ulterioare.

Funcţionalităţi:

 • permite mod de lucru la nivel de utilizator (lună curenta, lună avans);
 • posibilitate generare automată a angajamentului legal si a ordonanţării de plată după introducerea angajamentului bugetar;
 • listare execuţia cheltuielilor bugetare, credite bugetare, angajamente legale, angajamente bugetare, ordonanţări cu diverse selecţii;
 • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziei, depoziţiei şi referatului;
 • salvări, restaurări baze de date;
 • versiune mono sau reţea.

Descarca PDF

mx-CANTINA

Aplicatia mx-CANTINA

Funcţionalităţi:

 • proiectat în conformitate cu cerinţele legii;
 • se asigura evidenţa familiilor şi a persoanelor care au drept de masă la cantina de ajutor social;
 • nomenclatoare configurabile privind cantinele, tipul de asistenţă, relaţiile de rudenie, actele doveditoare, calitate asistat, etc.;
 • culegere informaţii (adăugare/modificare/ştergere) pentru fiecare membru al familiei (nume, prenume, adresa, CNP, act identitate, tip asistenţă, cantina, calitate asistat, alte informaţii, data intrare în asistenţă, data ieşire asistenţă, venituri permanente nete, cu drept de masă, etc.);
 • calcul venit lunar familie, venit lunar pe membru de familie, sumă plată ;
 • raport privind fişa generală a familiei şi referatul specific;
 • liste asistaţi cu drept de masă pe lună, cu selecţii multiple;
 • liste statistice asistaţi cu drept de masă pe lună, cu selecţii multiple;
 • intrări/Ieşiri asistaţi în lună, cu selecţii multiple;
 • liste dosare închise/redeschise pe lună, cu selecţii multiple;
 • verificare expirare asistenţă;
 • generator de interogări SQL şi rapoarte configurabile de către utilizator;
 • acces în orice moment la datele calculate ale oricărei luni anterioare;

Descarca PDF

mx-CHIRII

   Software de evidenta si urmarire a contractelor de inchiriere si a obligatiilor de plata.

 • introducere / modificare / stergere / listare a contractelor de inchiriere;
 • introducerea / modificarea / stergerea / listarea nomenclatoarelor necesare aplicatiei: beneficiari, operatori, tipuri de documente de lucru, plaje documente, tipuri de valute si cursuri valutare, tipuri de contracte, surse de venit;
 • generarea obligatiilor curente de plata pentru toate contractele;
 • introducere / modificare(cu parola) / stergere(cu parola) / tiparire a chitantelor;
 • balanta analitica chirii si penalitati, balanta analitica alte sume;
 • incasari lunare, balanta incasari, total incasari;
 • evolutie sold contracte, istoric incasari contracte, istoric balanta analitica;
 • rapoarte istoric informatii contracte, cu selectii multiple, contracte in curs de expirare cu avertizare, somatii;
 • posibilitate operare multi-utilizator, definire acces pe functii la nivel de utilizator;

Descarca PDF

mx-CONSULT

   Software de evidenţă pacienţi(animale), consultaţii, tratamente, examinări, consum/vânzări, stoc medicamente şi alte produse pentru un cabinet medical veterinar.

 • Nomenclatoare materiale sanitare si medicamente;
 • Nomenclatoare examene medicale, tratamente medicale;
 • Nomenclatoare rase animale, specii animale, culori şi talii;
 • Registru consultaţii: anamneză, diagnostic, examinări, tratamente, consum/vânzări materiale sanitare si medicamente
 • Gestionare imagini (ecografii, interventii chirurgicale) şi orice tip de documente
 • Evidenţa animalelor şi a proprietarilor de animale aflate în evidenţa cabinetului medical, cu istoricul acestora;
 • Evidenţa microcipurilor implantate;
 • Evidenţa şi gestiunea produselor aflate în gestiunea cabinetului, intrări/ieşiri, stocul la o anumită dată;
 • Emitere facturi / Inregistrare facturi furnizori;
 • Emitere notă de plată, cu suport casă de marcat şi POS;
 • Registru de casă / Jurnal cumpărări / Jurnal vânzari;
 • Intrări, Ieşiri, Încasări, Balanţă stocuri, situaţii statistice;
 • Export de rapoarte în format Excel, Pdf
 • Arhivă consultaţii;

Descarca PDF

mx-CONT

Aplicatia mx-CONT asigură evidenţa contabilă a societăţilor comerciale/unităţilor bugetare şi elaborarea rapoartelor specifice acestora.

Funcţionalităţi:

 • administrarea utilizatorilor si a drepturilor lor la module prin parole, supravegherea utilizatorilor conectati ;
 • numerotarea si generarea automata a unor documente si listarea lor;
 • evidenta operatiunilor (facturi, plati, incasari, efecte comerciale, compensari etc) in lei si in devize multiple;
 • urmarirea obligatiilor si a stingerii lor (plati, incasari) la nivel de document si partener (client, furnizor) precum si calcularea majorarilor de intarziere ale acestora ;
 • urmarirea soldurilor de conturi pe facturi in timp real (fara alte operatiuni intermediare)
 • inchiderea automata a TVA
 • colectarea si evidenta unor cheltuieli, la nivel de cont sintetic de gradul I si II, precum si repartizarea acestora cu ajutorul unor coeficienti calculati la nivelul colectarii lor (clasa 9, cheltuieli de aprovizionare etc)
 • listarea formularelor de raportare semestriale / anuale;
 • obtinerea de situatii grafice;
 • importul de date necesare lucrarii din alte aplicatii si exportul de date ale lucrarii catre alte aplicatii, in diferite formate ;

Descarca PDF

mx-CREDIT

Aplicatia mx-CREDIT oferă utilizatorului posibilitatea de a ţine evidenţa contractelor de credit şi de a oferi situaţii clare referitoare la derularea acestora prin rapoartele specifice.

In prezent rezolva problemele conforme Ordonantei de urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical.

Funcţionalităţi:

 • introducere / modificare / listare contracte in lei sau in devize;
 • administrarea utilizatorilor si a drepturilor lor la module prin parole, supravegherea utilizatorilor conectati;
 • calcul automat rate respectiv dobanda aferenta ratelor;
 • emitere automata de facturi aferente ratelor;
 • calcul majorari;
 • posibilitate introducere plati anticipate cu recalcul de sume;
 • posibilitate modificare dobanda cu recalcul sume;
 • incasari facturi emise;
 • rapoarte specifice: facturi emise, incasate, neincasate, fisa client, plan rambursare credit,etc...;
 • jurnalizare;

Descarca PDF

mx-D112

Aplicatia mx-D112

Declaraţia 112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Funcţionalităţi:

 • Import din lucrarea de EPSAL a sumelor pe angajaţi
 • Calcul creanţe şi sume angajator, conform anexelor la declaraţia D112
 • Generare fişier XML al declaraţiei şi validarea acesteia cu validatorul JAVA al declaraţiei ANAF
 • Listare Anexe 112: Anexa nr. 1 - angajator, Anexa nr. 1.1 – anexă angajator, Anexa nr. 1.2 – anexă angajat
 • Listare Anexe FNUASS, Cerere, Centralizator, anexe asiguraţi ce au Concedii medicale
 • Modul de corecţie D112, pe interfaţă interactivă
 • Modul de import din XML-ul generat cu alte aplicaţii
 • Modul de initializare lunară
 • Parametrizabilă şi configurabilă, pentru orice angajator.

Descarca PDF

mx-D205

Aplicatia mx-D205

Declaraţia 205 – declaratie informativa privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru 2012 conform cu OPANAF nr. 1913/ 06.12.2012

Funcţionalităţi:

 • Poate lucra independent, cu introducerea în această aplicaţie a tuturor veniturilor ce trebuie declarate în această declaraţie
 • Import din arhivele lunare ale lucrării de salarii EPSAL, de la MICS Software
 • Import de sume din diferite fişiere cu format predefinit, completate cu alte softuri
 • Calcule globale, conform anexelor la declaraţia D205
 • Validare corecţie date introduce
 • Modul de corecţie sume D205
 • Generare fişier XML al declaraţiei şi validarea acesteia cu validatorul JAVA al declaraţiei ANAF
 • Listare rapoarte: Declaraţia 205, Fişă pe CNP privind impozitul, Borderou total privind impozitele, Adeverinţe pe diferite tipuri de venituri, alte liste de control
 • Parametrizabilă şi configurabilă, pentru orice firmă.

Descarca PDF

mx-D390

Aplicatia mx-D390

Cumulează, din aplicaţiile MICS, achiziţiile şi livrările intracomunitare efectuate de un agent economic în cursul unei perioade fiscale (trimestru, lună etc). Pe baza acestor date cumulate se poate realiza şi raporta 'Declaraţia informativă 390', ca listă şi în format electronic, către organele fiscale teritoriale.

Funcţionalităţi:

 • Aplicaţie multifirmă, se introduc firmele şi apoi se selectează cea cu care se lucrează la un moment dat
 • Poate lucra independent, cu introducerea în această aplicaţie a documentelor ce intră la declaraţia D390
 • Import mişcări din lucrările MICS Software: FACTURI, EVIPART, GECOM, GEMA, QCONT
 • Calcule globale, conform anexelor la declaraţia D390
 • Generare fişier XML al declaraţiei şi validarea acesteia cu validatorul JAVA al declaraţiei ANAF
 • Listare rapoarte: Decont 390, Lista tuturor facturilor, cu grupări şi însumări diverse, Anexe 390 pe fiecare tip de mişcare, Rapoarte cumulate pe cod fiscal partener etc.
 • Centralizare la sediu a datelor de la subunităţi, listări, validări, corecţii, generare declaraţie.
 • Modul de initializare lunară
 • Parametrizabilă şi configurabilă, pentru orice firmă.

Descarca PDF

mx-D394

Aplicatia mx-D394 - Declaraţia informativă 394

Funcţionalităţi:

Cumuleaza, din aplicaţiile MICS, achiziţiile şi livrările efectuate de un agent economic în cursul unui perioade fiscale (lună, trimestru, semestru sau an). Pe baza acestor date cumulate se poate realiza şi raporta 'Declaraţia informativă 394', ca listă şi în format electronic, către organele fiscale teritoriale.
Funcţionalităţi:

 • Aplicaţie multifirmă, se introduc firmele şi apoi se selectează cea cu care se lucrează la un moment dat
 • Poate lucra independent, cu introducerea în această aplicaţie a documentelor ce intră la declaraţia D394
 • Import mişcări din lucrările MICS Software: FACTURI, EVIPART, GECOM, GEMA, QCONT
 • Mod de lucru cu/fără cereale
 • Calcule globale, conform anexelor la declaraţia D394
 • Generare fişier XML al declaraţiei şi validarea acesteia cu validatorul JAVA al declaraţiei ANAF
 • Listare rapoarte: Decont 394, Lista tuturor facturilor, cu grupări şi însumări diverse, Anexe 394 pe fiecare tip de mişcare, Rapoarte cumulate pe cod fiscal partener, rapoarte specifice lucrului cu cereale etc.
 • Centralizare la sediu a datelor de la subunităţi, listări, validări, corecţii, generare declaraţie.
 • Modul de initializare lunară
 • Parametrizabilă şi configurabilă, pentru orice firmă

Descarca PDF

mx-DOSAR FP

Aplicatia mx-DOSAR FP permite, conform HG nr. 432/19.04.2004, împreună cu HG nr. 522/30.05.2007:

Funcţionalităţi:

 • actualizare / modificare / listare formular A,B,C,D,E,F,G,H,I,J;
 • actualizarea şi listarea Registrului de evidenţă al funcţionarilor publici; ;
 • modul pentru editarea contractului individual de muncă, eventual act adiţional;
 • modul pentru editare şi actualizare a fişei postului;
 • modul pentru ataşarea de documente scanate (CV, contracte, etc);
 • modul pentru calculul vechimilor;
 • export formulare în format xls;
 • protecţie şi siguranţă în utilizare prin crearea de utilizatori cu parole si drepturi specifice si un administrator cu drepturi speciale
 • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice unitate bugetara din ţară;
 • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea

Descarca PDF

mx-EFACTURA

Program informatic de transmitere si recepție facturi electronice în format XML (UBL) prin sistemul național RO e-Factura (SPV)

 • Utilizeaza serviciile web pentru Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura
 • Ofera 3 moduri de operare:
  • MANUAL – se generează XML pentru facturile selectate și se trimit pe email caătre persoana care deține semnătura electronica, pentru depunere manual în SPV
  • TOKEN – se generează XML pentru facturile selectate și se trimit în SPV, folosind semnătura electronica de pe tokenul fizic, introdus pe USB în PC
  • OAUTH2 – se generează XML pentru facturile selectate și se trimit în SPV, folosind un cod de autentificare unic OAuth2, pe autentificare Bearer, fără a mai avea nevoie pe viitor de tokenul fizic, introdus pe USB în PC
 • Generează XML pentru trimitere pe SPV a facturilor selectate, validează  automat cu DukIntegrator.jar și le depune in sistemul RO-EFACTURA al ANAF, obține si stocheaza indexul de încărcare
 • Citește lista de mesaje pentru obținerea indexului de descărcare, descarca arhiva zip corespunzătoare facturii trimise și validate de către ANAF;
 • Verifica starea facturii trimise în sistemul RO e-Factura;
 • Descarcă, stochează si gestionează facturile primite în SPV prin sistemul RO e-Factura;
 • Dezarhivează automat și listează în format compact facturile primite din SPV;
 • Arhivează lunar facturile trimise/primite;
 • Trimite si pe email factura în format PDF atașat, către cumpărător

mx-EFACTURAF

Program informatic de import facturi din interfață, export facturi primite/trimise în interfață, transmitere si recepție facturi electronice în format XML (UBL) prin sistemul național RO e-Factura (SPV)

 • Aplicație multi-firmă, multi-user tip client/server;
 • Interfață de import din fișiere standard de transport DATE MX, de tip DBF, CSV sau XLS;
 • Preluare fișiere de import dintr-o cale prestabilită, verificare și import doar de facturi valide din punct de vedere a e-Factura (facturile deja importate nu mai pot fi reimportate decât după ștergerea lor din aplicație);
 • Verificare facturi preluate, cu totaluri pe perioade și diverse alte criterii;
 • Vizualizare și listare facturi importate din interfața de date MX;
 • Utilizare a serviciilor web API pentru Sistemul național privind factura electronică e-Factura;
 • Ofera 3 moduri de operare:
  • MANUAL – se generează XML pentru facturile selectate și se trimit pe email caătre persoana care deține semnătura electronica, pentru depunere manual în SPV
  • TOKEN – se generează XML pentru facturile selectate și se trimit în SPV, folosind semnătura electronica de pe tokenul fizic, introdus pe USB în PC
  • OAUTH2 – se generează XML pentru facturile selectate și se trimit în SPV, folosind un cod de autentificare unic OAuth2, pe autentificare Bearer, fără a mai avea nevoie pe viitor de tokenul fizic, introdus pe USB în PC
 • Generare XML UBL pentru trimitere pe SPV a facturilor selectate, validare automată cu DukIntegrator.jar sau validare online cu API ANAF, depunere la ANAF, obținere index de încărcare;
 • Posibilitate de atașare a facturii in format PDF (embed PDF) în XML facturilor trimise la clienți;
 • Citire listă de mesaje pentru obținerea indexului de descărcare, descărcare arhivă zip corespunzătoare facturii trimise și validate de către ANAF;
 • Verificare stare factură trimisă în sistemul e-Factura;
 • Vizualizare XML, validare online fără depunere, analiză erori validare;
 • Descărcare, stocare si gestionare a facturilor primite/trimise în SPV prin sistemul RO e-Factura;
 • Stocare și gestionare a facturilor primite în format zip prin sistemul RO e-Factura;
 • Dezarhivare automată și listare în format compact a facturilor primite din SPV;
 • Listare și export PDF bulk, pentru facturile selectate;
 • Posibilitate de extracție PDF embedded din XML de facturi primite de la clienți;
 • Export facturi trimise/primite în fișiere standard de transport DATE MX, de tip DBF, CSV sau XLS, pentru a putea fi importate semiautomat în contabilitate sau în gestiune;
 • Posibilitate de export regulată, cu selecție facturi de exportat;
 • Arhivare lunară XML/ZIP pentru facturile trimise/primite, în cel puțin 3 locații diferite;
 • Posibilitate de a obține automat actualizările aplicației, asistență tehnică remote cu TeamViewer;
 • Mod de lucru AUTO, programabil, pentru lansare automată, import facturi, trimitere facturi în sistemul e-Factura;

mx-FEE

   Evidenta consumuri energie electrica si facturarea automata a acestora

 • Nomenclatoare contoare, parteneri, articole, taxe reglementate;
 • Nomenclatoare operatori, tipuri de documente, plaje de documente, grupe produse, grupe parteneri;
 • Preluare indecsi pentru calcul avans prezumat, preluare indecsi consum;
 • Generare automata pentru 6 tipuri de facturi:
  • Factură de regularizare şi avans pentru joasă tensiune;
  • Factură de avans pentru joasă tensiune;
  • Factură de regularizare pentru joasă tensiune;
  • Factură de regularizare şi avans pentru medie tensiune;
  • Factură de avans pentru medie tensiune;
  • Factură de regularizare pentru medie tensiune;
 • Tipărire facturi şi fişe de energie electrică;
 • Tipărire fişe de consum energie electrică;
 • Fişe de consum client;
 • Situaţii facturi de energie electrică;
 • Export facturi in diverse formate (implementabil la cerere);
 • Generare xml pentru D 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF 2264/2016;
 • Configurare drepturi operatori;
 • Asistență online;

mx-GRADINITA

   Software de evidenţa si urmarirea dosarelor privind tichetele sociale pentru gradinita

 • introducerea / modificarea / stergerea / listarea dosarelor;
 • introducerea / modificare / stergerea / listarea nomenclatoarelor necesare aplicaţiei: Zone, strazi, acte, motive, tipuri de dispoziţii, tipuri de venituri, tipuri de acte identitate, tipuri de rudenii, studii, ocupaţii, stare civila;
 • import dosare ASF din aplicaţia mx-ALOCSşi transformarea lor in dosare gradinita;
 • introducerea dosarelor privind familiile cu copii eligibili: membri,venituri,acte la dosar;
 • referate/decizii nominale sau generale de modificare dosar, incetare, suspendare a dreptului;/li>
 • situatia centralizatoare privind prezenţa preşcolarilor beneficiari ai stimulentului educaţional;
 • import informaţii de prezenţa la gradinita, manual sau prin import din XLS;
 • rapoarte specifice aplicaţiei;
 • posibilitate operare multi-utilizator, definire acces pe functii la nivel de utilizator;

Descarca PDF

mx-IMPEX

Aplicatia mx-IMPEX

Funcţionalităţi:

 • proiectat în conformitate cu cerinţele codului vamal ;
 • evidenţa declaraţiilor vamale de import DVIT, a fişelor de consum şi a exporturilor ;
 • nomenclatoare configurabile privind partenerii externi, valutelor, produselor, materialelor, etc ;
 • culegere informaţii (adăugare/modificare/ştergere) pentru fiecare DVIT, pe parteneri externi ;
 • gestionare fişe de consum specific, consumuri medii pe fiecare material ;
 • culegere informaţii (adăugare/modificare/ştergere) pentru fiecare comandă, pe produse şi cantităţi;
 • 3 tipuri diferite de scădere din stoc:
  • automat FIFO;
  • cu selecţie manuală de către operator a DVIT de origine;
  • automat, dintr-un DVIT specificat;
 • funcţie de verificare stoc, pe baza intrărilor şi ieşirilor ;
 • rapoarte privind intrările, ieşirile şi fişele de consum ;
 • Liste situaţii stoc, cu selecţii multiple
 • liste deconturi centralizatoare, cu selecţii multiple ;
 • listare INVOICE şi BILL OF LOADING, cu selecţii multiple ;
 • generator de interogări SQL şi rapoarte configurabile de către utilizator ;

Descarca PDF

mx-INCLUZIV

   Evidenţa şi acordarea drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale

 • In conformitate cu HG 564/2017 respectiv HG 951/2017;
 • Nomenclatoare ani scolari / diriginti/ grad rudenie/ tip elev/ tip masa personalizabile;
 • Definire bănci instituție respectiv beneficiari;
 • Grile valori ajutor personalizabile;
 • Zile calcul ajutoare;
 • Introducerea dosarelor de alocatie hrana si calcularea automata a drepturilor conform grilei si numărului de zile aferente lunii respective;
 • Introducerea dosarelor pentru bursa profesionala si calcularea automata a drepturilor conform grilei si numărului de zile aferente lunii respective;
 • Introducerea dosarelor pentru echipamente;
 • Preluarea absentelor lunare si emiterea deciziilor privind beneficarii de bursa profesionala;
 • Generare rapoarte: borderou plati pe banci si crearea fisiereleor necesare incarcarii cardurilor pe fiecare banca beneficiar in parte conform unor descrieri personalizabile / state de plata pentru plata in numerar;
 • Configurare drepturi operatori;
 • Asistență online;

mx-INVOICE

Program informatic de gestionare a eFacturi-lor primite în format RO-EFACTURA

 • Stochează si gestionează facturile primite în format Ro-Efactura;
 • Descarca automat facturile primite in SPV, folosind autentificarea OAuth2;
 • Dezarhivează automat fișierele descărcate din FOREXEBUG/SPV;
 • Tipărirea facilă a e-facturilor într-un format compact;
 • Tipărirea întreagă a denumirilor serviciilor/produselor recepționate sau a altor informații primite în e-factura;
 • Trateaza diferentele de TVA ce pot aparea dat fiind ca valoareA TVA nu se raporteaza la nivel de linie din factura;
 • Trateaza corect discount-urile;
 • Filtrarea facturilor primite după an/luna/zi si furnizor;
 • Operare facilă fără să fie nevoie de cunoștințe avansate;
 • Arhivarea lunară/anuală a facturilor primite;

mx-LOCUINTE

Aplicatia mx-LOCUINTE

Reprezintă un sistem de evidenţă a dosarelor şi calcul a punctajelor, conform criteriilor de ierarhizare stabilite, pentru fiecare tip de locuinţă, locuinţă socială de tip mansardă, locuinţă sociale conform legii 114/1996 cu modificarile ulterioare, locuinţe prin ANL, locuinţe din fondul locativ de stat.

Funcţionalităţi:

 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea cererilor pentru acordarea de locuinţe;
 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea criteriilor de punctaj pentru tipurile de dosar de locuinţe
 • parametrizarea aplicaţiei, pentru orice tip de locuinţă, cu modificarea grilelor de punctaj;
 • calcul online a punctajului în funcţie de criteriile selectate;
 • modul de raportare situaţii centralizatoare privind acordarea locuinţelor, cu selecţii multiple;
 • listări diverse rapoarte şi situaţii statistice;
 • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie din ţară;
 • refacerea bazelor de date în cazul apariţiei unor evenimente excepţionale (de exemplu, căderi de tensiune sau defecţiuni tehnice) şi sistem de backup şi restore programabil;
 • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea;

Descarca PDF

mx-MANOPERA

Aplicatia mx-MANOPERA

Aplicaţie client-server folosind ca server de baze de date Borland Interbase (nu necesită licenţiere suplimentară datorită sistemului de licenţiere publică Interbase Public License);

Funcţionalităţi:

 • versiunea de reţea permite accesul simultan al unui număr nelimitat de utilizatori la datele aplicaţiei, modul tranzacţional de implementare a aplicaţiei garantând integritatea si corectitudinea datelor;
 • protecţie şi siguranţă în utilizare prin crearea de utilizatori cu parole si drepturi specifice si un administrator cu drepturi speciale;
 • calculul manoperei, urmărind realizarea acesteia la nivel individual pentru angajaţii unui agent economic care lucrează în acord direct;
 • situaţia manoperei ("foaia individuală de realizare") la nivelul fiecărei mărci;
 • centralizator manoperă pe locuri de muncă;
 • indicatori de realizare manoperă pe formaţii de lucru, atât pentru luna în curs, cât şi pentru lunile anterioare ;
 • preluarea şi întreţinerea tranzacţiilor proprii (manoperă, pontaje, lansări, realizări, programe);
 • vizualizarea şi listarea rapoartelor aferente manoperei directe şi centralizarea acesteia;
 • vizualizarea şi listarea manoperei directe antecalculate pe baza lansărilor sau programelor preluate;
 • vizualizarea şi listarea manoperei directe totale aferente realizărilor dintr-o perioadă dată;

Descarca PDF

mx-PATRIMONIU

Aplicatia mx-PATRIMONIU asigura evidenta si gestionarea obiectelor de patrimoniu.

Functionalitati:

 • Structură bază de date Firebird
 • Machete nomenclatoare aplicaţie, referitoare la GESTIUNI, LOC DE FOLOSINŢĂ, PREVENIENŢĂ, STARE DE COSERVARE, FELUL ŞI SPECIALITATEA COLECŢIEI
 • Machete Adaugare/Modificare/Stergere dosar obiect de patrimoniu
 • Rapoarte – fisa obiect, rapoarte cu diferite selectii, statistici, listă de inventariere
 • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice muzeu din ţară
 • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea

Descarca PDF

mx-Rate-Anl

   Sistem de evidenţă a fişelor de calcul, a scadenţarelor, a dosarelor, a restanţelor la plată, a încasărilor, a majorărilor generate de neplată, toate conform prevederilor Legii nr. 152/1998 şi Normelor ulterioare.

 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea fişelor de calcul al preţului de vânzare a locuinţelor ANL;
 • calculator scadenţare conform algoritmului de calcul rate lunare egale;
 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea contractelor de RATE ANL;
 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea nomenclatoarelor necesare aplicaţiei: Beneficiari, operatori, Tipuri de documente de lucru, Plaje documente, Sărbători legale;
 • generarea obligaţiilor curente de plată pentru toate contractele;
 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea documentelor de încasare a plăţilor;
 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea documentelor de Corecţie de Sold;
 • alte operaţii: Suspendare plăţi RATE, Achitare în AVANS;
 • balanţă analitică chirii şi majorări
 • încasări lunare, balanţă încasări, total încasări;
 • corecţii de Sold lunare, balanţă şi total corecţii;
 • scadenţare, plan de rambursare;
 • detalii sold contracte;
 • evoluţie sold contracte, istoric încasări contracte, istoric balanţă analitică;
 • rapoarte istoric sold;

Descarca PDF

mx-RTVAI

Aplicatia mx-RTVAI – Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

Funcţionalităţi:

 • Aplicaţia descarcă fişierele zilnice de forma yyyymmdd.zip, de pe siteul ANAF şi îşi actualizează fişierele proprii, pentru a fi disponibile altor aplicaţii software care doresc să ştie dacă un anumit partener este la o anumită dată în sistemul TVA la încasare
 • Oferă 2 fişiere DBF pentru consultare ulterioară: AGENTI.dbf – cu toate firmele care au fost vreodată în sistem şi ISTORIC.DBF – cu toate perioadele în care firmele au fost în sistem.
 • Interogare registru, cu obţinerea de diverse liste
 • Poate funcţiona ONLINE (descărcare actualizări direct de pe Internet) sau OFFLINE (descărcare actualizări dintr-un folder, unde s-au descărcat sau copiat actualizările zilnice)
 • Aplicaţie configurabilă să se execute automat, la pornirea calculatorului sau la un moment de timp parametrizat.

Descarca PDF

mx-RU-M500

   Raportări specifice resurse umane inclusiv declarația privind informațiile detaliate de încadrare şi salarizare a personalului plătit din fonduri publice M500

 • Importul datelor lunare necesare, din aplicaţia EPSAL de salarii;
 • Introducerea / modificare / ştergerea / listarea informaţiilor legate de declaraţia M500, la nivel de marcă;
 • Importul datelor de M500 din formularele M500 în format XML deja depuse;
 • Introducerea / modificare / ştergerea / listarea altor informaţii de personal, la nivel de marcă;
 • Introducerea / modificare / ştergerea / listarea datelor din nomenclatoarele necesare aplicaţiei;
 • Generarea valorilor pentru sporuri şi gărzi, conform datelor salariale ale persoanelor din luna raportării;
 • Generarea fişierului XML pentru depunerea declaraţiei M500 lunare;
 • Adeverinţe specifice pentru personal, Acte adiţionale;
 • Raportări specifice M500: Fişă personală, Fişă cu informaţiile specifice de M500, Raport de sporuri M500, Raport de gărzi (în domeniul sănătăţii);

Descarca PDF

mx-SAFT

Aplicație pentru pregătirea si depunerea DECLARAŢIEI INFORMATIVE D406 - FIŞIERUL STANDARD DE CONTROL FISCAL (SAF-T)

 • Aplicație multisocietate;
 • Configurare date agent economic raportor;
 • Posibilitate operare cu subunități;
 • Configurare aplicații de la fiecare unitate/subunitate, din care se preiau datele pentru prelucrarea declarației D406;
 • Alocare unități de măsură specifice SAFT unitatilor de masura din aplicațiile de bază
 • Importuri date pentru: balanța clienților, balanța furnizorilor, balanța contabila, balanța stocurilor, registrul jurnal general, facturi vânzare, facturi achiziție, mișcări de stocuri, încasări si plăți, mijloace fixe, imobilizări.
 • Generare XML SAF-T pentru: raportare lunară, raportare trimestrială, raportare anuală de imobilizări sau raportare la cerere de stocuri
 • Permite raportare XML modulara (3 sau 5 module) pentru declarații cu volum foarte mare de date
 • Permite afișarea/adăugarea/modificarea/ștergerea de informatii necesare declarației
 • Rapoarte cu selecții și grupări multiple referitoare la jurnalul contabil și taxele aferente, facturile achiziție/vânzare, plățile, încasările și taxele aferente.
 • Multiple opțiuni de administrare bază de date: salvare/restaurare lună, inițializare lunară, optimizare bază de date, utilizatori, drepturi de acces
 • NOU!!! Validator de conținut al declarației SAFT - Validări și corelații între subsecțiunile declarației: lipsă conturi, sold parteneri eronat, sold GLA eronat, conturi ce contin solduri parteneri nedeclarate, probleme GLE, necorelații cu D300.

Ghid si specificatii utlie SAF-T

SAFT intrebari si raspunsuri specifice v_1_2_200422-2022

SAFT intrebari frecvente si raspunsuri v1_1_071021 - 2021

SAF-T_Ghidul contribuabilului pentru Declaratia informativa D406

mx-TABLOU BORD

Aplicatia mx-TABLOU BORD

Permite definirea, vizualizarea şi listarea indicatorilor economici, a formularelor de raportare şi a graficelor aferente acestor indicatori în vederea analizei economico-financiare a unei societăţi comerciale, la un moment dat sau pe intervalele de timp dorite.

Funcţionalităţi:

 • Indicatori : definirea / întreţinerea indicatorilor utilizaţi de aplicaţie şi a modalităţii de interpretare a acestora;
 • Grupe de Indicatori : definirea / întreţinerea grupelor de indicatori utilizate de aplicaţie şi gruparea indicatorilor în cadrul grupelor definite;
 • Formulare de raportare: definirea / întreţinerea formularelor de raportare utilizate de aplicaţie. Sunt permise: formulare de raportare, formulare pentru introducere de date (valori indicatori), formulare de tip BarChart (grafic de tip diagramă cu bare), formulare de tip PieChart (grafic de tip plăcintă);
 • Evaluare formulare: Evaluarea formularelor definite, la data de raportare;
 • Balanţe contabile: vizualizarea/ întreţinerea, fişierului de balanţe contabile al aplicaţiei rezultat în urma importului de date;
 • Rulaje Cumulate Conturi: vizualizarea / întreţinerea, fişierului de rulaje cumulate pe perechi de conturi, rezultat în urma importului de date;
 • Definirea / întreţinerea tabelelor de date auxiliare:
  • Tabela de devize şi istoric curs valutar;
  • Tabela pentru tipuri valori (tipul valorilor din celulele formularelor);
  • Tabela pentru tipuri de exprimare a valorilor (lei, mii lei, devize, etc.);
  • Tabela de periodicitate (periodicitatea de raportare pentru formulare);
 • Actualizare valori indicatori: Actualizarea valorilor indicatorilor în anumite perioade;
 • Preluare valori indicatori pe bază de formular: Introducerea valorii indicatorilor pe baza unui formular de introducere date, asociat acestora;
 • Evoluţie indicatori: analiza evoluţiei unui indicator sau a unui grup de indicatori folosind grafice de tip BarChart sau PieChart;

Descarca PDF

mx-VECHIMI

Aplicatia mx-VECHIMI – calcul vechimi muncă

Aplicaţia MX VECHIMI oferă utilizatorului posibilitatea de a calcula vechimea în muncă a personalului unităţii, pornind de la informatiile despre personal furnizate de aplicaţiile MICS.

Funcţionalităţi:

 • Import nomenclator persoane şi funcţii personal din aplicaţiile MICS.
 • Adăugarea/modificarea/ştergerea personalului, a funcţiilor, respectiv a grupelor de muncă, în lipsa efectuării importului.
 • Actualizarea perioadelor de muncă ale personalului.
 • Calcul şi afişare vechime muncă ( total, în sistem şi în unitate) la orice dată calendaristică dorită.
 • Recalcul automat al vechimii în cazul modificării perioadelor de muncă ale personalului.
 • Export date calcul.
 • Rapoarte privind vechimea în muncă a personalui, adeverinţe.
 • Salvare/restaurare bază de date.

Descarca PDF

mx-VOLNIVEL

Aplicatia mx-VOLNIVEL

Aplicaţie expert în determinarea volumelor, ce poate fi utilizată pentru calibrarea de rezervoare şi/sau determinarea volumelor acestora permiţând calculul volumului de lichid funcţie de nivelul lichidului în rezervor şi analiza datelor, pentru următoarele tipuri de rezervoare:

 • rezervor cilindric elipsoidal orizontal cu pereţi laterali drepţi;
 • rezervor cilindric elipsoidal vertical cu fund şi capac drept;
 • rezervor cilindric elipsoidal orizontal cu pereţi laterali calote elipsoidale exterioare;
 • rezervor cilindric elipsoidal vertical cu fund şi capac calote elipsoidale exterioare;
 • rezervor cilindric elipsoidal orizontal cu pereţi laterali calote elipsoidale interioare;
 • rezervor cilindric elipsoidal vertical cu fund şi capac calote elipsoidale interioare;
 • rezervor cilindric elipsoidal orizontal cu pereţi laterali conuri elipsoidale;
 • rezervor cilindric elipsoidal vertical cu fund şi capac conuri elipsoidale;
 • rezervor cilindric elipsoidal orizontal cu pereţi laterali conuri elipsoidale retezate;
 • rezervor cilindric elipsoidal vertical cu fund şi capac conuri elipsoidale retezate;
 • rezervor tronconic elipsoidal vertical cu fund drept;
 • rezervor tronconic elipsoidal vertical cu fund calotă elipsoidală interioară;
 • rezervor cilindric elipsoidal orizontal cu pereţi laterali calote elipsoidale retezate;

Funcţionalităţi:

 • Prelucrări speciale:
  • pornire în calcul cu un volum V0;
  • calculul modificarilor de volum datorate virolelor în cazul rezervoarelor verticale;
  • calculul modificarilor de volum datorate incluziunilor din rezervoare;
  • calculul modificarilor de volum datorate înclinarii unor tipuri de rezervoare;
  • calculul nivelului raportat la un punct de referinţa;
  • corelarea calculelor geometrice cu masuratorile volumetrice;
  • calculul lungimii rezervorului de tip 1 funcţie de masuratorile volumetrice;
  • calculul înclinarii unor tipuri de rezervoare funcţie de masuratorile volumetrice;
 • Analiză:
  • calcul Nivel sau Volum la Volum respectiv Nivel dat;
  • comparare calcule geometrice cu masuratori volumetrice;
  • graficul datelor calculate / corelate;
  • analiza / rectificarea masuratorilor volumetrice;
 • Listarea / afişarea datelor:
  • calcule geometrice; ;
  • certificat de calibrare;
  • anexa virole / incluziuni; ;
  • calcule geometrice corelate cu masuratori volumetrice;
  • graficul calculelor geometrice corelate cu masuratorile volumetrice / analizei datelor rezultate din masuratorile volumetrice;

Descarca PDF

QCONT

Aplicatia QCONT

Functionalitati:

 • structurare baze de date conform cu specificul întreprinderii (societăţi comerciale, instituţii bugetare, etc.), eventual pe centre de costuri (coduri de analiză);
 • configurare plan de conturi pe clienţi, furnizori, debitori, gestiuni, etc. atât a conturilor financiare cât şi a celor de gestiune şi din afara bilanţului; modificare retroactivă, la nivel de an, a structurii planului de conturi;
 • preluare rulaje de pe documente primare sau intermediare (jurnale, note contabile) pentru două luni calendaristice consecutive (curentă şi în avans); generare automată de rulaje conform relaţiilor contabile declarate
 • preluare rulaje (note contabile) din alte aplicaţii ale sistemului informatic;
 • închidere lunară automată a unor conturi contabile (clasa 6, 7, etc), eventual prin chei de repartizare, cu validarea şi listarea notelor contabile de închidere;
 • transfer şi centralizări de date (rulaje, balanţe) în relaţie cu structuri organizatorice superioare (centrale, ministere, etc);
 • listare / vizualizare situaţii contabile impuse: Balanţe de verificare sintetice şi analitice;Fişe sintetice şah, Carte mare, Registru jurnal;
 • fişe cont operaţiuni diverse, situaţia soldurilor, listare rulaje, etc.
 • listare / vizualizare situaţii specifice definite de utilizator în format tabelar sau de tip Bilanţ (raportări periodice - semestriale, anuale);
 • realizare istoric rulaje pentru anul fiscal curent; arhivare baze de date; extragere date din arhive;

Descarca PDF